Профспілка

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

 

Первинна профспілкова організація Вовчанського медичного фахового коледжу (ППО ВМФК) об’єднує на добровільній основі за місцем професійної та навчальної діяльності працівників та здобувачів освіти з метою консолідації зусиль щодо захисту соціально – економічних прав та  інтересів.

Правова основа діяльності профспілки – Конституція. Закон України «Про професійні спілки, їх права та  гарантії діяльності, Кодекс законів про працю України, Статут професійної спілки працівників охорони здоров’я України, інші закони України та нормативно-правові акти.

Профспілка незалежна від органів державної влади, місцевого самоврядування, роботодавця, політичних та інших громадських організацій.

Профспілка здійснює свою діяльність на демократичних засадах за принципами:

-         законності;

-         добровільного вступу в профспілку і виходжу із неї;

-         самостійності профспілки, їх виборних органів у виконанні статутних цілей і завдань;

-         гласності в діяльності всіх організаційних ланок профспілки і їх виборних органів;

-         колегіальності в прийнятті рішень та персональної відповідальності за їх виконання;

-         поваги до поглядів і гарантій інтересів меншості, права кожного члена профспілки на захист, роз’яснення своєї позиції;

-         солідарності і єдності дій профспілки в реалізації статутних цілей і завдань.

Головною метою діяльності профспілки є захист та представництво трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки у взаємовідносинах з роботодавцем щодо забезпечення здійснення права кожного члена профспілки на працю, підвищення життєвого рівня на основі справедливої оплати праці, забезпечення інших прав та інтересі.

Для здійснення статутних цілей первинна профспілкова організація:

-домагається здійснення прав кожного члена профспілки  на працю, справедливу її оплату, захищає малозабезпечених;

-веде переговори, укладає колективний договір, домагається його виконання;

-у відповідності до законодавства здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства про працю, правил та норм з охорони праці;

-бере участь у розробці правил внутрішнього розпорядку фахового коледжу;

-сприяє розвитку художньої самодіяльності,фізичної культури й спорту;

-управляє профспілковим бюджетом, здійснює господарську діяльність у відповідності до законодавства для досягнення статутних цілей.

 

Камишнік Тетяна Юріївна             Голова первинної профспілкової  організації Вовчанського медичного  фахового коледжу

Склад профспілкового комітету:

Данілова Світлана Олександрівна         відповідальна   за соціально –   економічний та правовий захист членів  профспілки, казначей

Камеристий Юрій Олександрович           відповідальний  за  культурно-масову, спортивнуроботу, оздоровлення

Нижник Наталя Олександрівна                відповідальна за роботу з молоддю, охорону праці та здоров’я

Столярчук Софія Олександрівна               відповідальна за культурно-масову, спортивну  роботу студентів

Черепова Яна Сергіївна               відповідальна за роботу  з питань соціального  захисту  студентів

Юрчук Юлія Ігорівна відповідальна за організаційно – інформаційну роботу, секретар

Член профспілки – працівник, який входить до складу профспілки, визнає Статут та сплачує членські внески.

Член профспілки має право:

1. На захист законних прав та інтересів з боку профспілки в державних, судових та господарських органах, брати участь в діяльності профспілки, в тому числі у формуванні та прийнятті рішень, здійсненні контролю за їх виконанням, особисто брати участь у профспілкових зборах (конференціях), а також засіданнях виборних органів профспілки при розгляді заяв, пропозицій або питань стосовно його прав та інтересів.

2. Обирати та бути обраним до профспілкових органів усіх рівнів

3. Вільно обговорювати на конференціях, засіданнях  Профспілки питання про діяльність Профспілки, вносити пропозиції, відкрито висловлювати та відстоювати свою думку, брати участь у підготовці їх рішень.

4. Звертатися до профкому з питаннями, заявами, пропозиціями та вимагати відповіді по суті свого звернення.

5. Брати участь у підготовці, укладенні колективного договору  та контролі за його виконанням.

6. Особисто бути присутнім на зборах, конференції, засіданні  Профспілки, на яких розглядається його пропозиція, заява, скарга чи питання про його діяльність;

7. Оскаржувати рішення зборів (конференції), профспілкового комітету, що стосуються його інтересів, до вищестоящих Виборних органів.

8. Отримувати безоплатну  юридичну допомогу, яку надають органи профспілки,з питань захисту своїх трудових прав та соціально-економічних інтересів.

9. Вийти з Профспілки на підставі особистої заяви.

10. Одержувати матеріальну допомогу.

Член профспілки зобов’язаний:

1. Визнавати й виконувати Статут  профспілки.

2. Брати участь у роботі первинної профспілкової організації,відвідувати профспілкові збори, виконувати рішення, прийняті більшістю, і доручення  профспілкової організації.

3. Виконувати обов’язки, передбачені колективним договором.

4. Не припускатися дій, що підривають авторитет Профспілки, завдають їй моральної та матеріальної шкоди або заважають здійсненню її статутної діяльності.

5. Дотримуватися внутрішньоспілкової дисципліни; підкорятися рішенням більшості.

6. Брати участь у колективних діях Профспілки, спрямованих на захист трудових і соціально-економічних прав членів Профспілки;

7. Виявляти солідарність із членами Профспілки у разі порушення їхніх прав.

8. Щомісяця сплачувати членські внески у встановленому порядку і  розмірах.

9. Не бути членом іншої профспілки.

 

Гарантії члена профспілки:

1. Член профспілки не може бути звільнений з роботи з ініціативи роботодавця без згоди профспілкового комітету.

2. Зміна умов колективного договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного профспілкового органу.